การปลูกและการดูแลรักษาไม้พุ่ม

2389
ไม้พุ่ม

            การเลือกปลูก ไม้พุ่ม เพื่อความสวยงานและร่มรื่นนั้นสามารถทำได้ทุกที่ทุกแห่งอยู่ที่ความชื่นชอบและการใส่ใจในการปลูกและการดูแล ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำการปลูกและการดูแลรักษา ไม้พุ่ม ดังนี้
การปลูกไม้พุ่ม
1.ทำการขุดหลุมให้ใหญ่กว่าขนาดรากหรือถุงพลาสติกดำที่ห่อหุ้มราก ไม้พุ่ม อยู่ เล็กน้อย
2.ไม้พุ่ม ที่นำมาปลูกส่วนใหญ่มักจะบรรจุในถุงพลาสติกให้ใช้มีดกรีดถุงออก ข้อควรระวังคือ อย่าให้รากของต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนมากนัก
3.วางต้นไม้ลงในหลุมที่ขุดให้ระดับรอยต่อระหว่างลำต้นกับรากอยู่เสมอกับระดับขอบหลุม แล้วกลบหลุมด้วยดินผสมที่เตรียมไว้สำหรับปลูกหรือใช้ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมที่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยดี อย่าใช้ดินเหนียวที่แน่นหรือดินที่มีกรวดหินมาก ๆ กลบหลุม เพราะจะเป็นปัญหาทำให้รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี
4.เมื่อกลบหลุมเสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบดินให้แน่นพอประมาณ นำเศษใบไม้หญ้าหรือฟางมาคลุมรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันการกัดเซาะของน้ำในขณะรดน้ำต้นไม้ หาไม้ทำหลักให้มีความสูงมากกว่าต้นไม้พอประมาณมาปักข้าง ๆ ผูกเชือกยึดกับต้นไม้อย่างหลวม ๆ เพื่อช่วยในการทรงตัวของต้นไม้และป้องกันลมพัดโยก
5.เมื่อปลูกเสร็จรดน้ำให้ชุ่มและถ้าเป็นไปได้ควรรดน้ำวันละครั้ง จนต้นไม้ตั้งตัวได้
            กรณีที่ปลูกเป็นพื้นที่มากๆ ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ขณะฝนตกหรือหลังฝนตกใหม่ ๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรดน้ำต้นไม้ ภายหลังการปลูกต้นไม้โดยปกติควรรดน้ำติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห์ การรดน้ำควรรดน้ำให้ชุ่ม ถ้าต้องการทราบว่าได้รดน้ำเพียงพอแล้วหรือไม่ให้ทดลองขุดดินดูว่าน้ำซึมลงไปถึงบริเวณรากต้นไม้หรือยัง ถ้ารดน้ำน้อยไปน้ำจะซึมลงไปไม่ถึงบริเวณรากต้นไม้   การพรวนดินใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช  วัชพืชเป็นตัวการที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต

 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

            การบำรุงดูแลรักษาสวนนอกจากการให้น้ำให้ปุ๋ย ดูแลสนามหญ้ารวมทั้งตัดแต่งพรรณไม้ให้อยู่ในสภาพที่ต้องการแล้วการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพราะการเจริญเติบโตของพืชในธรรมชาติจะมีศัตรูต่างๆคอยรบกวนศัตรูเหล่านั้นอาจจะเป็นโรคหรือแมลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเกิดได้ทั้งโรคและแมลงพร้อมๆกัน
            โรคที่พบอาจจะเกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย วิสา หรือไส้เดือนฝอย
            แมลงอาจจะเป็นแมลงปากกัด เช่น ด้วง หนอนต่าง ๆ หรือแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน ไรแดง เป็นต้น
            การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อช่วยป้องกันโรคและแมลง ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะสวนที่จัดไว้จะอยู่ในบริเวณที่ผู้คนจะต้องมาใช้ประโยชน์ ควรเลือกใช้ชนิดที่มีอันตรายค่อนข้างน้อยใช้ให้ถูกต้อง โดยจะต้องศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียดก่อนนำมาใช้ และใช้ด้วยความระมัดระวัง ภายหลังการฉีดพ่นสารเคมีผู้ฉีดจะต้องล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าชำระร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆ           

ทำไมเราต้องทำการกำจัดวัชพืช

1.การแก่งแย่งทรัพยากร วัชพืชจะแย่งน้ำแย่งแสงแดดแย่งสารอาหารจากต้นไม้ที่เราปลูกไว้

2. วัชพืชหรือเถาวัลย์ที่ขึ้นปกคลุมหรือพันต้นไม้ ทำให้ต้นไม้หนักขึ้น อาจเกิดการหักโค่นหรือเป็นสาเหตุของความเสียหายจากแมลงทำลายได้

3. วัชพืชพวกกาฝากทำให้ต้นไม้ที่ถูกเบียนและต้นไม้เราอาจตายได้

4. เป็นแหล่งที่อยู่ของศัตรูพืช ทั้งโรค แมลง และสัตว์กัดแทะทำให้ต้นไม้ตายได้ Gurude.co