ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบง่ายๆ

4847
ติดตั้งโซล่าเซลล์


ปัจจุบันเราเห็นแสงแดดที่ส่องสว่างของทุกภาค ซึ่งเป็นแสงแดดที่มีผลทำให้เกิดความร้อนในอากาศ ทำร้ายผิว และหลายคนคิดว่าแสงแดดไม่มีประโยชน์ นอกจากจะทำให้ผ้าที่ตากแห้ง ซึ่งแสงแดดที่มาจากพระอาทิตย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากเพียงต้อง ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานหมุนเวียน โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) จะเป็นการนำเอาโซล่าเซลล์จำนวนหลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกัน เพื่อทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ทั้งในระดับอุตสาหกรรม อาคารบ้านพักอาศัย เป็นต้น ซึ่งต้องมีการประเมินก่อนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

การประเมินก่อนการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

 1. ความเหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  เมื่อติดตั้งต้องคำนึงถึงพื้นที่มีความกว้างเพียงพอไหม และทิศทางการรับแสงพระอาทิตย์ โดยทิศทางที่ควรติดตั้ง คือ ทิศใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อไม่ให้มีการอับแสง พร้อมทั้งต้องดูบริเวณโดยรอบว่ามีสิ่งกีดขวางไหม เช่น ไม่มีต้นไม้หรือตึกมาบังการรับแสง และเสาอากาศหรือดาวเทียมไม่มาบังการรับแสงของแผง เป็นต้น
 2. จุดคุ้มทุนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ควรมีการคำนวณตัวเลขที่ชัดเจนว่าสามารถประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่ และอนาคตสามารถนำไปขายให้กับรัฐบาลได้หรือไม่ เพื่อให้มีความคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์
 3. มาตรฐานของระบบโซล่าเซลล์
  ผู้ที่มาติดตั้งต้องมีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญ เพราะการติดตั้งต้องมีการนำเข้าพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ด้วยแรงดันที่เหมาะสมจึงจะทำให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพ
 4. การตรวจสอบพื้นที่หรือการสำรวจหลังคา
  การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องมีการยึด เจาะ เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคา จึงต้องมีการสำรวจหลังคาเกี่ยวกับความแข็งแรงว่าสามารถรับน้ำหนักของแผงได้ไหม และการรั่วซึมของหลังคาเมื่อมีการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ไปแล้ว
 5. การออกแบบให้สวยงาม
  ความสวยงามถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการติดตั้ง ดังนั้น จึงต้องออกแบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้เข้ากับโครงสร้างและลักษณะหลังคาเพื่อความสวยงาม และดูกลมกลืนไปกลับตัวบ้านโดยไม่ขัดหูขัดตามากนัก

  ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ 3ขั้นตอน ดังนี้
  1.นำแผงโซล่าเซลล์ที่ซื้อมาไปติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือบนเสาในจุดที่ได้รับแสงอาทิตย์ เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หันไปทางทิศใต้ เอียงพอประมาณ แต่ถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้ติดตั้งใช้วิธีหันหน้าของแผงโซล่าเซลล์เข้าหาแสงอาทิตย์ จะทำให้แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด
  2.ต่อสายไฟของแบตเตอรี่ ขั้วลบ (-) เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วลบเหมือนกัน ส่วนขั้วบวก (+) ก็ต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วบวกเหมือนกัน โดยตำแหน่งขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ต้องอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกัน
  3.เมื่อต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุแล้ว ให้ต่อสายไฟจากแผงโซลล่าเซลล์ที่เป็นขั้วลบ (-) ไปยังเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วลบ และต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นขั้วบวก (+) ไปยังเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วบวก
  เพียงเท่านี้เราก็สามารถ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ ตามการประเมินก่อนการติดตั้ง และวิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบง่ายๆ ดังรายละเอียดด้านบน Gurude.co